Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu zwana dalej PiMBP w Olkuszu z siedzibą ul. Fr. Nullo 29b, 32-300 Olkusz informuje że przetwarza Pani/Pana dane osobowe zwane dalej Danymi w związku z:
1. koniecznością ewidencjonowania i obsługi wypożyczeń materiałów bibliotecznych 2. ewentualnych czynności windykacyjnych, podejmowanych przez PiMBP w Olkuszu wyłącznie w przypadku nie zwrócenia wypożyczonych materiałów i braku chęci zwrotu w.w. lub nieuregulowanie naliczonej opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów, a także dla celów statystycznych (usuwamy informacje pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej osoby) i archiwalnych.
Podstawą z tytułu, której gromadzimy Dane jest Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, na podstawie której PiMBP w Olkuszu: 1) wypożycza Pani/Panu materiały biblioteczne. 2) nalicza opłaty w przypadku braku terminowego zwrotu, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych-bazując na zapisach w.w. ustawy i Regulaminu PiMBP w Olkuszu.
PiMBP w Olkuszu nie będzie też w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu swoich użytkowników.
Dane będziemy przetwarzać przez okres, w którym Pani/Pan korzysta z usług świadczonych przez PiMBP w Olkuszu oraz przez następne 10 lat przez które przechowujemy Dane (karty zobowiązania) w celach archiwalnych (jest to obowiązek wynikający z Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług i zasobów Biblioteki
Posiada Pani/Pan dostęp do treści swoich Danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także usunięcia (co wiąże się z zakończeniem korzystania z usług PiMBP w Olkuszu).
Informujemy również że jest Pani/Pan uprawniona(y) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@biblioteka.olkusz.pl
Zapoznałam(em) się z treścią Regulaminu PiMBP w Olkuszu, obowiązkiem informacyjnym. Stwierdzam że podane przeze mnie dane są prawdziwe, znane mi są przepisy korzystania z Biblioteki i zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania.